GALLERY

[철판망] 앵글 수납장 바닥망 3330장 - 유성금망 철망가공 부산 철망

  • 글쓴이 최고관리자 날짜 2014.10.24 11:50 조회 1,342
강화된 소방법으로 인해

기존에 쓰던 합판을 사용할 수 없게 되어

저희가 장력이 좋으면서도 스프링쿨러의 물이 잘 빠지는

EX-메탈을 납품하게 되었습니다.

전기 아연 도금으로 시간이 지나도 녹이 잘 생기지 않도록 해드렸고

고객님의 만족도도 높았습니다.

1차분 3330장 생산 납품 사진입니다.                                               
                                                  유성금망 부산 경남 울산 대표 철망 기업 철망가공